Anasayfa
Yar??ma Takvimi
Yar??ma Yönergesi
Ödüller
?leti?im
Kaynaklar
Foto?raf Galerisi
Canl? Yay?nlar
?stanbul Festivali 2006
Yar??ma Yönergesi

ULUSLARARASI 6. ?STANBUL SATRANÇ FEST?VAL?

YÖNERGES?

 

?L?

?STANBUL


YARI?MA ADI

ULUSLAR ARASI 6. ?STANBUL SATRANÇ FEST?VAL?

BA?LAMA-B?T?? TAR?H?

28 A?ustos(Geli?)-8 Eylül(Dönü?) 2007

YER?

FESHANE ULUSLARARASI FUAR KONGRE VE KULTUR MERKEZI

SON BA?VURU TAR?H?

27 A?ustos 2007 Pazartesi Saat: 17:00

S?STEM

H?zland?r?lm?? ?sviçre Sistemi

ORGAN?ZASYON

?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, Türk Satranç E?itim Vakf? (TURSEV), Türkiye Satranç Federasyonu, Y?ld?z Teknik Üniversitesi (YTÜ)

ÖDÜLLER

TOPLAM 40.000$ .Detaylar Yönergede belirtilmi?tir.

 • 1. GENEL ESASLAR:

     FIDE ve TSF Satranç Yar??malar? Prosedürü hükümleri geçerlidir.


 • 2. KATEGOR?LER

Festival a?a??daki kategorilerde gerçekle?tirilecektir. Türk oyuncularda TSF lisans? aran?r.


 • i. Aç?k Turnuva:

H?zland?r?lm?? ?sviçre (BERL?N) Sistemiyle, 9 tur olarak, 90'+30"/hamle temposu ile oynanacakt?r. Yar??mada Berlin Sistemi uygulan?r. ?lk iki tur sporcular iki gruba ayr?larak kendi içlerinde e?lendirilecek, daha sonra bu gruplar birle?tirilecektir.


 • ii. Üniversiteler Tak?m Turnuvas? (Genel, Bayan):

Genel Kategori Tak?mlar? 4 Asil+1 Yedek, Bayan Tak?mlar? 2 Asil+1 Yedek Oyuncudan olu?acakt?r. Döner veya ?sviçre Sistemi 9 tur olacak, Tak?mlar?n Masa S?ralamas? önce ELO sonra UKD puan?na göre yap?lacakt?r. Zaman temposu: 60'+30"/ hamle.


 • iii. 16 Ya? Alt? Turnuvas?:

?sviçre sistemi 9 tur olacakt?r. Zaman Temposu 60'+30"/ hamle. 01.01.1991 ve sonras? do?umlu tüm sporcular?n kat?l?m?na aç?kt?r.

 • iv. Y?ld?r?m Turnuvas?:
 • ?sviçre sistemi 13 tur, kat?l?m 120 ki?iden az olursa 12 tur, 80 ki?iden az olursa 11 tur olacakt?r.

Tüm sporcular?n kat?l?m?na aç?kt?r.


 • 3. KATILIM-BA?VURU:

 • i. Ba?vuru s?ras?nda sporculardan Kat?l?m Bedeli olarak Aç?k Turnuva için 30$ veya 45YTL, 16 Ya? Alt? Turnuvas? için 15$ veya 20YTL ve Y?ld?r?m Turnuvas? için 10$ veya 15YTL al?nacakt?r. GM,IM,WGM,WIM ile Türk FM ve WFM unvanl? sporcular ile Üniversite Tak?m Turnuvas? için Kat?l?m ücreti al?nmayacakt?r.
 • ii. Ba?vurular 27 A?ustos 2007 Pazartesi saat 17:00 ye kadar en altta yaz?l? ba?vuru merkezlerine yap?l?r.
 • iii. Organizasyon ve sair sorunlar için Turnuva Direktörü Cem Pekün'e ba?vurulabilir. (533) 6546405
 • iv. Tüm E?lendirmeler Swiss Manager Program? ile yap?lacakt?r
 • 4. DE?ERLEND?RME:

Aç?k, Üniversite Tak?mlar ve 16 Ya? Alt? turnuva sonuçlar? ELO - UKD hesaplamalar? için gönderilecektir.


 • 5. E??TL?K BOZMA:
 • i. Her derece için Buchholz alttan bir eksiltilmi?, Buchholz alttan iki eksiltilmi?, Sonneborn-Berger, kademeli bir eksiltilmi?, aralar?ndaki oyunun sonucu yöntemleri s?ra ile uygulan?r.
 • ii. Bir sporcu, birden fazla kategoride oynad???nda performans ödülleri de dahil, kazand??? di?er ödülleri de alabilir.
 • iii. ?lk üç dereceye verilecek olan madalya ödüllerinin belirlenmesinde, final derecelendirmeye (e?itlik bozma) bak?l?r.
 • iv. Para ödülleri e? puanl?lar aras?nda Hort sistemine göre payla?t?r?lacakt?r.
 • 6. ÖDÜLLER:

?STANBUL BÜYÜK?EH?R BELED?YE BA?KANLI?I

6. ULUSLARARASI SATRANÇ FEST?VAL? ÖDÜL Ç?ZELGES?

 

TOPLAM 40.000$

 

AÇIK TURNUVA GENEL KATEGOR? ÖDÜLLER?

 

1-) 5000* USD

11-) 300 USD

21-) 150 USD

2-) 4000 USD

12-) 300 USD

22-) 150 USD

3-) 3000 USD

13-) 300 USD

23-) 150 USD

4-) 2500 USD

14-) 300 USD

24-) 150 USD

5-) 2000 USD

15-) 300 USD

25-) 150 USD

6-) 1500 USD

16-) 200 USD

26-) 100 USD

7-) 1000 USD

17-) 200 USD

27-) 100 USD

8-) 750 USD

18-) 200 USD

28-) 100 USD

9-) 600 USD

19-) 200 USD

29-) 100 USD

10-) 500 USD

20-) 200 USD

30-) 100 USD

 

* Birinci olan sporcu Turnuvay? tam puanla tamamlad??? takdirde 7500 USD ödül alacakt?r.

 

GENEL BAYAN OYUNCU KATEGOR?S?

 

1-) 750 USD

2-) 500 USD

3-) 400 USD

4-) 250 USD

5-) 150 USD


EN BA?ARILI UKD'L? TÜRK OYUNCULAR KATEGOR?S?

 

1-) 1000 USD

2-) 750 USD

3-) 600 USD

4-) 500 USD

5-) 400 USD

6-) 300 USD

7-) 250 USD

8-) 200 USD

9-) 150 USD

10-) 100 USD

 

ÖZEL ÖDÜL KATEGOR?LER?

 

Veteranlar

Görme Engelliler

2000 UKD ve ELO alt?

Türk Bayanlar

1-) 150 USD

1-) 150 USD

1-) 150 USD

1-) 150 USD

2-) 100 USD

2-) 100 USD

2-) 100 USD

2-) 100 USD

3-) 50 USD

3-) 50 USD

3-) 50 USD

3-) 50 USD


Y?ld?r?m Turnuvas? Ödül Listesi  ($)


Toplam ödül 2 500 $ d?r. Turnuvaya kat?lanlar?n % 10'una oran dahilinde da??t?lacakt?r.

7. ?T?RAZ:


      TSF ?tiraz Kurullar? Prosedürü uyar?nca kurulacak itiraz kurulu,  itirazlar? de?erlendirir. ?tirazlar, itiraza ili?kin maç?n oynand??? turun bitiminden sonra en geç 15 dakika içinde yaz?l? olarak Ba?hakeme yap?lacakt?r. ?tiraz Güvence bedeli 30 $.


8. KONAKLAMA:


 • i. GM ve WGM unvanl? sporcular?n organizasyona ba?vurmalar? halinde, Festival Komitesince özel konaklama olanaklar? sa?lanacakt?r. ?stanbul d???ndan gelecek Üniversite Tak?m Turnuvas? oyuncular?n?n konaklamalar? organizasyon taraf?ndan kar??lanacakt?r. Konaklama olana?? isteyen Üniversiteler Tak?mlar Turnuvas? oyuncular?n?n en geç 27 A?ustos 2007 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar organizasyon komitesine taleplerini bildirmeleri ve onay almalar? gerekmektedir. Üniversite Tak?mlar Turnuvas?na Kat?lacak tüm tak?mlar?n ve oyuncular?n?n Üniversitelerinden Yaz?l? onay getirmeleri gerekmektedir, onay almayan tak?m ve sporculardan organizasyon komitesi sorumlu de?ildir.

9. ÖZEL KONULAR


 • ii. Cep telefonlar? Yar??ma Salonuna girilmeden önce kapat?lm?? olmal?d?r.
 • iii. Oyunlar?n yaln?z ilk on dakikas?nda fla? ile görüntüleme yap?labilir,
 • iv. Kat?l?mc?lar Teknik Toplant?dan önce yönergeyi okur ve uymay? kabul ederler.

10. PROGRAM: 
Son Ba?vuru 27 A?ustos 2007 17:00
Teknik Toplant? 29 A?ustos 2007 10:30
Aç?l?? Töreni 29 A?ustos 2007 17:00
1. Tur Üniversite (Genel) + (Bayan 1.Tur) 29 A?ustos 2007 11:30
1. Tur 16 Ya? Alt? 29 A?ustos 2007 11:30
1. Tur Open Turnuvas? 29 A?ustos 2007 18:00
2. Tur Üniversite (Genel) + (Bayan 2.Tur) 30 A?ustos 2007 10:00
2. Tur 16 Ya? Alt? 30 A?ustos 2007 10:00
2. Tur Open Turnuvas? 30 A?ustos 2007 17:30
3. Tur Üniversite (Genel) 31 A?ustos 2007 10:00
3. Tur 16 Ya? Alt? 31 A?ustos 2007 10:00
4. Tur Üniversite (Genel) 1 Eylül 2007 10:00
4. Tur 16 Ya? Alt? 1 Eylül 2007 10:00
3. Tur Open Turnuvas? 1 Eylül 2007 17:30
5. Tur Üniversite (Genel) + (Bayan 3.Tur) 2 Eylül 2007 10:00
5. Tur 16 Ya? Alt? 2 Eylül 2007 10:00
4. Tur Open Turnuvas? 2 Eylül 2007 17:30
6. Tur Üniversite (Genel) 3 Eylül 2007 10:00
6. Tur 16 Ya? Alt? 3 Eylül 2007 10:00
5. Tur Open Turnuvas? 3 Eylül 2007 17:30
7. Tur Üniversite (Genel) + (Bayan 4. Tur) 4 Eylül 2007 10:00
7. Tur 16 Ya? Alt? 4 Eylül 2007 10:00
6. Tur Open Turnuvas? 4 Eylül 2007 17:30
8. Tur Üniversite (Genel) 5 Eylül 2007 10:00
8. Tur 16 Ya? Alt? 5 Eylül 2007 10:00
7. Tur Open Turnuvas? 5 Eylül 2007 17:30
9. Tur Üniversite (Genel) + (Bayan 5. Tur) 6 Eylül 2007 10:00
9. Tur 16 Ya? Alt? 6 Eylül 2007 10:00
8. Tur Open Turnuvas? 6 Eylül 2007 17:30
9. Tur Open Turnuvas? 7 Eylül 2007 10:00
Ödül Töreni ve Kokteyl 7 Eylül 2007 18:00

KAYIT VE BA?VURU MERKEZ?

Spor A? Genel Müdürlü?ü, Ulubatl? Metro ?stasyonu, ?GDA? yan? Fatih/?STANBUL Telefon: 0212 453 30 64 


Turnuva yeri: FESHANE ULUSLARARASI FUAR KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZ?


Kay?t ve Ba?vuru Merkezi Çal??ma Saatleri 10:30-17:00 aras?d?r. Merkez, hafta sonlar? aç?k olup, Pazar günleri 11:00-15:00 aras? çal??maktad?r.

Anadolu yakas?nda oturan kat?l?mc?lar ?ahmat Satranç Merkezinde kay?t yapt?rabilirler. Tel: 0216 330 31 57


 


WEB           :  http://istfest2007.tsf.org.tr

 
 Türkiye Satranç Federasyonu 2007